Naturen

Colorful Kingfisher bird, female Common Kingfisher (Alcedo athis), standing on a branch

Eksempler på dyr og planter i området
Området er kendetegnet ved en mosaik af forskellige naturtyper og større arealer med landbrugsdrift. Enge, skove, åen og flere søer er et besøg værd for mange gode naturoplevelser. Dyre- og plantelivet er meget artsrigt, og Sneum Å, der har bevaret sit naturlige forløb omkring Endrup, er det centrale element i landskabet. Åen har en fin bestand af ørred, laks og den sjældne laksefisk snæbel. Engen syd for byen er fredet og den tilgrænsende gamle skov er levested for et utal af fuglearter, blandt andet på grund af en ekstensiv drift. Ved Vibæk findes en større sø i en tidligere råstofgrav. I dette område findes et fint stiforløb.

Dyrene.
Odder, ræv, grævling, hare, rådyr, dådyr og krondyr er områdets større pattedyr. Af fugle er spætter meget almindelig, ligesom isfugl kan iagttages ved åen. Ravn høres ofte og den sjældne slørugle yngler på halmlofter på flere gårde i området. Flere uglearter ses ofte i skumringen jagende over de afgræssede enge langs åen.

Planterne.
På engen finder vi orkideer og nord for Endrup findes flere rigkær med en meget sjælden botanik, der kræver næringsfattig og kalkholdigt grundvand.

Søen